5fd32a039991c Kerk in Actie Vluchtelingen 2020 c

De doar-oan-doar kollekte fan 'Kerk in actie' foar flechtelingebern yn Grikelân (fan 29 novimber oant 5 desimber) hat yn Eastermar it moaie bedrach fan € 1.064,72 opbrocht Alle kollektanten en elkenien dy’t jûn hat: TIGE TANK

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: