De earste beantsjes út de Iterstún fan Eastermar binne iten by it Sosjaal Miel. Neffens Floor, dy’t se klearmakke hat, binne se skjin op gong.

image0