Wat wie it leuk en gesellich juster yn 'e kantine fan De Burgerkamp. Der waard omraak knipt en plakt om prachtige kaarten te meitsjen foar doarpsgenoaten en foar Stichting Present, dit yn gearwurking mei Kearn. Sa moai om dit yn 'e foarjiersfekânsje mei-elkoar te dwaan!

LL1  

LL2