Moaie boeken by Fysiotherapie Yn 't doarp - it Betterskip - de fitness!

Lokaal Loket hat in moai fulde boekekast by de fitness delset.
Krekt as yn de kantine fan De Burgerkamp, dêr't ek in boekekast stiet, kinne dizze boeken meinaam wurde om te lêzen.
Sjoch gau oft der wat tusken stiet; jo binne frij om dizze boeken mei te nimmen.
Folle lêswille tawinske!

boekekast lokaalloket