It tydlik sluten fan de iisbaan hat fertuten dien. Hjoed om trije oere kin de baan wer iepen!

De iisferiening freget oan de riders om net yn kloften byinnoar op de baan stean te gean. Dan kin it wer mis gean en dat is eins net de bedoeling.

Kommende moandei sil it skoalriden plakfine. It publyk is fansels tige wolkom mar ek hjirby it fersyk om as publyk net op de baan te stean.

Iisferiening Eastermar

iisbaan-reedride

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: