Op woansdei 21 novimber soe Aalwin Pot it ien en oar fertelle oer beamotters en stienmurden.
Spitigernôch is de hear Pot dizze jûn behindere, mar hat tasein op in oar momint graach noch ris te kommen. 
Lokkich hawwe wy Albert Huitema fan It Fryske Gea ree fûn dizze jûn yn te foljen.
Hy sil wat fertelle en sjen litte oer de natoer yn en om Earnewâld hinne.
 
Wij noegje jimme hjirby graach út op woansdei 21 novimber om 20.00 oere yn ‘t Hoekje.

Fûgel-en Natoerbeskermingswacht Eastermar

visarend

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: