Fûgel- en Natoerbeskermingswacht Eastermar

Secr. A. Oosterdijk, Groeneweg 1, 9261 XM Eastermar
Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op donderdag 14 februari in 't Hoekje te Eastermar.

Aanvang 20.00 uur

Agenda:

1. opening

2. op- en aanmerkingen notulen vorige vergadering

3. ingekomen stukken en mededelingen

4. verslag van de secretaris

5. verslag van de penningmeester

6. benoeming nieuwe kascommissie

7. bestuursverkiezing:
Anne Oosterdijk is aftredend, maar stelt zich weer beschikbaar voor een nieuwe termijn. Tegenkandidaten kunnen een half uur van tevoren worden ingediend bij het bestuur

8. resultaat weidevogelzorg 2012

9. activiteiten voor 2013

10. pauze met verloting van prachtige prijzen

11. film over het leven van de honingbij

12. sluiting

bij

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: