Information
Publisearre: 21 augustus 2013 | Kategory: Fûgelwacht
natoer

De Fûgel- en Natoerbeskermingswacht Eastermar

De oprichting in 1946
31-01-10-013-200De Vogelwacht van Eastermar is al heel oud.
Het is één van de oudsten in Fryslân. Opgericht in 1946. Dus direct na de 2de Wereldoorlog.
De oprichters leven al niet meer. De namen als meester Zuiderveld, Frans Kroese, Reinder van der Meulen en Sikke van der Veen, enthousiaste natuurliefhebbers van het eerste uur, herinneren ons en de oudere dorpsgenoten staan nog goed in ons geheugen. In het begin waren het vooral de weidevogels die in de wacht de grootste aandacht kregen. Die hadden het toen ook al moeilijk maar de aantallen (paren en nesten)waren toen veel en veel groter dan nu. Vooral de weidevogels moesten beschermd worden vonden de oprichters. De wacht had in die jaren al een eigen reservaat waar het verboden was om eieren te zoeken. Inmiddels zijn de meeste weidevogels in onze dorpsomgeving zeldzaam geworden. Het reservaat van de wacht  “de Bouwespolder”  is in 2013 voor het eerst bijna Kievitloos. In de 80-tigerjaren van de vorige eeuw broedden er soms meer dan  40 paartjes. Toen waren daar ook nog Grutto’s maar die zijn een aantal jaren geleden al verdwenen. Tot in de 70-tiger jaren was de polder ook veel natter  dan nu en bloeiden er massaal dotterbloemen. De toenmalige gebruikers hebben alles destijds onder geploegd. En pompen het water met het gemaaltje bij de zwemplaats van het dorp aan het Burgumermar diep weg. De ontsluiting geeft veel onrust (ook met honden dat strikt verboden is), er loopt inmiddels een brede gasbuisstraat door en het graslandbeheer is ongeschikt geworden voor weidevogels om er te broeden.

Bakens verzet
19-04-09-062-200In de 80-tiger jaren, onder voorzitterschap van Gerrit Kroese, is een bredere vogelwacht ontstaan. De meeste leden lieten het aaisykjen voor wat het was. Schaarden zich onder de voorstanders van het inkorten van de raaptijd. Dat leverde nogal eens conflicten op met het hoofdbestuur van de koepel, de BFVW. Eastermar ging echter z’n eigen gang en doet dat tegenwoordig nog steeds. Leden die toch aaisykjen willen, worden gerespecteerd. Verplicht zorgen voor de weidevogels wordt dan wel verwacht. Er zijn tegenwoordig nog enkele leden-aaisykers over. In de negentiger jaren is ook de naam van de wacht veranderd.

Natoerbeskerming steeds meer voorrang
De huidige naam dekt de lading ook beter. En wat het aaisykjen betreft;  al jaren is het standpunt dat als alle burgemeesters op de vaste wal van Fryslân het eerste ei hebben ontvangen, het aaisykjen moet stoppen en de bescherming moet beginnen.  Zo haal je er ook de wijdverbreide hebzucht uit en kan de mooie traditie de kritiek van de tegenstanders doorstaan. 

 

 

 DSC7120
Hielesleat De Leijen

Lid worden
Al jaren schommelt het aantal leden tussen de 100 en 150. Wie lid wil worden, kan contact opnemen met de secretaris Anne Oosterdijk  van de Groeneweg  1, tel. 0512 -472236. E-mailen mag ook: anneoosterdijk@kpnplanet.nl

De kosten bedragen slechts € 5,- per jaar

 DSC8213aBredere doelen
Leden en bestuur van de wacht legden steeds meer de nadruk op de bescherming van vogels, natuur en landschap in het algemeen in de streek. De vogelwacht kreeg destijds een vertegenwoordiger in de ruilverkavelingscommissie Oostermeer. Had op deze wijze invloed op de bescherming van de natuur in de meeroevers en het landschap van houtwallen en singels. Het  inrichtingsplan  “kleuren in natuurgebieden” ontstond in de vogelwacht en werd zelfs door de voorzitter in 1996 aangeboden aan de ruilverkavelingcommissie en de directeur van Staatsbosbeheer.  Dat plan werd vrijwel geheel in 1998 uitgevoerd en de huidige mooie natuurgebieden langs de meeroevers rondom het dorp zijn eruit ontstaan. Evenals de paden en uitzichtpunten om er van te kunnen genieten. Het Kroesepaad is ook zo’n initiatief van de wacht. Later droegen leden en bestuur goede initiatieven aan voor de inrichting van de Leijen (in het Lits-Lauwersmeerproject).  Dat plan werd breed gedragen en uitgevoerd. Oude vaargeulen en eilandjes met aanleggelegenheid droegen bij aan een gewenste zonering voor recreatief gebruik. De gemaakte afspraken met de gemeentelijke overheid en Staatsbosbeheer over het gebruik van de uitzichtpunten, van het Kroesepaad en oevers van de meren bleken helaas in de afgelopen jaren van weinig waarde. Soms moest het bestuur  en anderen de rechter inschakelen. Daarvoor wijkt de wacht dan wel niet maar wil dat natuurlijk liever voorkomen. In de loop van de jaren heeft de vogelwacht een werkend team opgezet dat de zorg van de nog overgebleven weidevogels regelt en de gegevens vastlegt. De boeren kunnen daar een beroep op doen ook als het gaat om het beschermen van jonge reeën die in te maaien graslanden worden geboren. De laatste jaren beheert een enthousiaste groep leden de skriezekrite van de Agrarische natuurvereniging Eastermar’s Lânsdouwe bij Schuilenburg  samen met de vogelwacht van Jistrum. 

 DSC9435-200Al vele jaren werken enthousiaste leden samen in een Vogelringgroep. Elke zaterdagochtend worden in de periode april tot november op een vaste locatie aan de oever van het Burgumermar  vogels gevangen en geringd. Rondom het dorp worden ook jaarlijks zoveel mogelijk jonge Boerenzwaluwen geringd. Geregeld komen belangstellende bij het ringen kijken en wordt de opgedane kennis gedeeld met anderen. Elk jaar verschijnt er een verslag van het veldwerk.

Samenwerken
Leden van de vogelwacht verzorgen elke twee jaar, al vanaf 1992, wild- en vogeltellingen voor de Faunacommissie van de vereniging Eastermar’s Lânsdouwe (V.E.L.)  en Staatsbosbeheer. De wacht levert ook de beheerregiseur van de skriezekrite van de V.E.L.. De medewerking van de leden van de vogelwacht is onmisbaar om goede en betrouwbare resultaten te krijgen.
Eén van de laatste projecten is het plan om het dorp het zwaluwvriendelijkste dorp in Fryslân te maken. Naast gierzwaluw-vriendelijke pannen op daken en  zitdraden voor boerenzwaluwen werd in het voorjaar van 2013 het Huiszwaluwenproject  afgesloten. Tweede kamerlid Lutz Jacobi uit Wergea verrichtte de openingshandeling door de zwaluwtil die bij de jachthaven inmiddels was geplaatst van geluid en van het sponsorenbord te voorzien.  Een plan voor een oeverzwaluwwand bij de Achterwei is in ontwikkeling.    
Samen met de Vereniging voor natuur en landschap De Wâlden, De Marren houdt het bestuur en leden de ontwikkelingen in de streek in de gaten en maakt, indien nodig, bezwaar tegen ongewenste ingrepen in het landschap die ook nadelig zijn voor flora en fauna. Dat is nodig omdat de gemeente nog steeds niet vooraf overlegt met de vertegenwoordigers van natuur en landschap. Dat wordt door het bestuur als een slechte zaak ervaren en gaat ook rechtstreeks in op het gepubliceerde beleid om zoveel mogelijk de burgers bij ontwikkelingen te betrekken. 

Burgumer Mar Oostoever
Burgumer Mar oostoever

Verenigingsactiviteiten
Elk jaar vindt de jaarvergadering plaats in februari. Meestal organiseert het bestuur ook nog 2 excursies en een propaganda avond voor leden en niet leden. De vereniging heeft een wildernispad door de noordoever van de Leijen. Op verzoek kunnen hier na het broedseizoen beperkt excursies plaatsvinden.
In de noordoostoever van de Leijen liggen ook de Zwarte sternvlotjes van de vereniging en staan de in 2010 geplaatste rustbomen voor Zeearend en Visarend. Deze zijn ook te zien vanaf het uitzichtpunt bij de Malewei.
De Wacht heeft een eigen website  HYPERLINK "http://www.vogelwacht.nl" www.vogelwacht.nl  Hierop kunt u ook zelf berichten zetten in de rubriek waarnemingen. De site wordt eind 2013 geheel vernieuwd.
Samen met de Vereniging voor natuur en landschap De Wâlden, De Marren houdt het bestuur en leden de ontwikkelingen in de gaten en maakt, indien nodig, bezwaar tegen ongewenste ingrepen in het landschap die ook nadelig zijn voor flora en fauna.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Arend Timmerman (voorz.), Anne Oosterdijk (secr.), Hinne de Boer (penn.),
Siebe Tadema (projecten) en Saskia van den Berg (communicatie en fotografie).

De fûgelwacht heeft een eigen website: www.vogelwacht.nl

winter

 Foto's: Saskia van den Berg

 

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich:

Werom nei de foarige side

 
 

Foar redakteuren:

Sykje:

Friese tekst vertalen:

Kopieer de tekst en plak deze in de 'Oersetter'.

Eastermar.nl en privacy

Doarpsside Eastermar.nl pleatst 'cookies' foar in optimale wurking en it byhâlden fan de statistiken. Graach jo akkoart!