Emma en beppe Gerbrich achter de naaimasine mûlekapkes oan it meitsjen foar Lokaal Loket. Der binne al mear as 200 kapkes makke foar de ynwenners fan Eastermar. Tige tank Emma, beppe Gerbrich en alle oare frijwilligers foar it meitsjen. En... de Fryske mûlekapkes binne te keap by 'Alles ûnder ien dak'!

mondkapjes 2

mondkapjes 3

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Naar boven