Logo-Doarpsbelang-EastermarDe Feriening foar Doarpsbelang heeft zich tot doel gesteld om in samenwerking met de inwoners van Eastermar en het gemeentebestuur, het woon- en leefklimaat in Eastermar en omgeving op peil te houden en daar waar nodig te verbeteren. En dat kan op vele manieren. Maar het belangrijkste is dat Eastermar als dorp zelf zoveel mogelijk kan bepalen wat belangrijk is. Op het gebied van verkeer en vervoer, sport en recreatie, bestemmingsplannen, dienstverlening, groenbeheer, voorzieningen, ‘omtinken’. 

De wensen van een dorp zijn niet altijd dezelfde en lopen niet altijd parallel met het gemeentelijke beleid. Vanuit de landelijke overheid worden steeds meer taken overgeheveld naar de gemeenten. De contacten met de gemeentelijke overheid zijn de laatste jaren intensiever geworden en veranderen snel bijvoorbeeld door invloed van het beleid rond burgerparticipatie.

U zult begrijpen dat bij dit vrijwilligerswerk het van groot belang dat er een achterban is die dit werk moreel steunt. Als dorp sta je dan samen sterker naar gemeente en andere organisaties. Het bestuur doet dan ook een beroep op u als inwoner van Eastermar om u als lid van Doarpsbelang aan te melden.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap is alleen voor inwoners van Eastermar van 18 jaar en ouder en bedraagt € 7,50 per gezin, per jaar. Hoe meer leden hoe beter we aan de gemeente en andere organisaties kunnen laten zien dat we namens de inwoners spreken. Help ons en meld u aan als lid van Doarpsbelang. Het (IBAN) bankrekeningnummer van de Feriening foar Doarpsbelang is NL32 RABO 0349800685.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door het te downloaden machtigingsformulier (Word document) ingevuld en ondertekend in te leveren bij de penningmeester of gescand te sturen naar ons e-mailadres doarpsbelang@eastermar.nl
De inning van de lidmaatschapsgelden geschiedt zoveel mogelijk per automatische incasso. Automatische incasso betekent:

  • U vergeet nooit te betalen
  • Een afgeschreven bedrag kunt u altijd binnen een maand weer terug laten boeken via uw eigen bank.
  • U kunt te allen tijde uw incassomachtiging intrekken. Dan graag een berichtje naar het secretariaat.

Stuur alstublieft voor adreswijziging, wijziging bankrekeningnummer of opzegging lidmaatschap een berichtje naar het secretariaat doarpsbelang@eastermar.nl.