Neffens de site 'zwemwater.nl' hat de provinsje ôfrûne tiisdei 10 maaie it swimwetter by it Eastermarder swimplak kontrolearre. It docht bliken dat it wetter dêr foldocht oan 'e noarmen en dat der gjin ûngeregeldheden konstatearre binne. Hoewol't eardere berjochtjouwing oer it Marwetter oars wie, kin der dus no sûnder risiko foar de sûnens wer swommen wurde yn 'e Burgumer Mar. By paviljoen 'De Leyen' is it swimwetter lykwols noch net ynoarder.      

P3251309

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: