Geachte heer/mevrouw,

Met deze e-mail informeer ik u namens de provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel over de laatste stand van zaken rondom het initiatief om het snelvaren op de Burgumer Mar weer mogelijk te maken. Een en ander in aanvulling op de brief of mail die eind januari van dit jaar aan u gestuurd is. Daarin was destijds ook de uitnodiging opgenomen voor de informatiebijeenkomst op 11 februari jongstleden in de Pleats in Burgum, welke met circa 50 aanwezigen een goed bezochte avond was.

Na deze informatiebijeenkomst hebben we het het ‘Plan van aanpak Monitoring, Evaluatie en Handhaving’ en het ‘ontwerp-Aanwijzingsbesluit’ verder uitgewerkt. Gedurende de pilotperiode gaan we een aantal zaken monitoren. Deze monitoring leidt uiteindelijk tot een evaluatie na twee jaar, wat weer de basis is voor definitieve besluitvorming. Pas dan gaat het over het wel of niet definitief aanwijzen van een snelvaarzone op de Burgumer Mar en zo ja, waar deze zone dan zou moeten komen.

Afgelopen dinsdag 19 maart heeft het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld hoe het snelvaren op de Burgumer Mar in de pilot er uit moet komen te zien. Het gaat om een pilot met een duur van twee jaar: 2019-2020, waarbij tijdelijk een gebied wordt opengesteld waar snelgevaren mag worden:  

  • 2019: gebied 1: Zuidwestelijk deel (kwadrant) van de Burgumer Mar.
  • 2020: gebied 2: Zuidoostelijk deel (kwadrant) van de Burgumer Mar.

Een en ander is beschreven in het ontwerp-Aanwijzingsbesluit, welke vanaf 27 maart tot 8 mei 2019 ter inzage ligt:

  1. Provincie Fryslân: Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden.
  2. Gemeente Tytsjerksteradiel: Raadhuisweg 7 in Burgum.

Hoewel beide documenten officieel pas per 27 maart ter inzage gelegd worden, kunt u deze nu al digitaal raadplegen, zie de volgende twee links:

Naast het ontwerp-aanwijzingsbesluit ligt dus ook het ‘Plan van aanpak Monitoring, Evaluatie en Handhaving’ ter inzage. Dit plan heeft geen formele status, maar geeft duidelijkheid hoe de monitoring, evaluatie en handhaving wordt uitgevoerd.

Gedurende de inzageperiode kan iedereen tot 8 mei 2019, bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd, een zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten nemen daarna een definitief aanwijzingsbesluit voor de duur van de pilot, onder afweging van de eventueel ingediende zienswijzen.

De informatie over de inzageperiode wordt ook genoemd in diverse advertenties: het Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant van aanstaande zaterdag 23 maart en in weekblad Actief van woensdag 27 maart. Allen onder de kennisgevingspagina’s van de beide overheden.

Voor meer informatie of het digitaal raadplegen van de stukken, kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 058-2925925 en vragen naar mevrouw Ingrid Wierema of ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Harm Dijkstra

Senior beleidsmedewerker/coördinatie Initiatiefprojecten

Portfolio opgave Infrastructuur & Mobiliteit

Telefoon +31 58 2925 028

Mobiel +31 6 2901 2861

Postbus 20120

Bezoekadres: Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: