Beste Eastermarders, Dorpsbelang wil bij de inwoners van Eastermar de volgende onderwerpen onder de aandacht brengen:

Kandidaat bestuur
Dorpsbelang deelt met veel tevredenheid mee dat Eelke Hoekstra te kennen heeft gegeven bestuurslid van Dorpsbelang te willen worden. In de extra geplande najaarsvergadering zal dit formeel nog bevestigd moeten worden door de leden (zie verder in de dorpskrant voor deze uitnodiging).

Pleintafel/It Breed
De pleintafel kon gelukkig deze zomer weer op een normale manier worden gebruikt.
De toegezegde boom staat er nog niet. In het vroege voorjaar is het helaas niet gelukt en toen kwam de hete zomer. Het planten van een boom was niet meer mogelijk. We zijn nog in gesprek met de gemeente over de beloofde boom. We hebben ook nogmaals met de gemeente gesproken over de risico’s van het planten van een boom op de oude plek. Er zitten nog oude wortels in de grond en meerdere kabels. Daarnaast vragen we ons af wat de levenskansen van een boom zijn zonder hemelwater en wie verantwoordelijk zal zijn voor de nazorg. Dit is echt een vervolgstory, in de volgende dorpskrant mogelijk de volgende aflevering.

Blauwe Zone (Raadsbesluit september 2017)
Dorpsbelang houdt de telefoon roodgloeiend bij de gemeente maar we hebben tot nu toe nog steeds geen concreet antwoord ontvangen wanneer de blauwe zone op It Breed gerealiseerd wordt. Wij blijven het proberen en hopen dit punt in 2018 af te kunnen ronden, maar we zijn hierbij afhankelijk van de gemeente.

Swimmersplak
Een prachtig Swimmersplak in Eastermar en een geweldige zomer, maar... Het zwemmen was niet mogelijk vanwege blauwalg en het strandje is in het water gevallen! Het beloofde onderhoud aan het Swimmersplak is helaas nog niet uitgevoerd. Er zou gestart worden kort na 15 juli, dit is uitgesteld tot 3 september. De volgende datum werd 10 september. Hopelijk is men gestart met het onderhoud als de dorpskrant bij iedereen in de bus valt.

Bankjes Eastermar en omstreken
Dorpsbelang is verantwoordelijk voor de (meeste) bankjes die in en rond Eastermar staan. Met grote inzet van Sipke de Jong en zijn zoon zijn alle bankjes opgeknapt en van een nieuwe verflaag voorzien. Dorpsbelang bedankt Sipke en zoon voor dit mooie werk.

Er is een heel speciaal bankje geplaatst, het Zuster Branderbankje; dit staat achter fam. de Jong aan de Swartewei. Dorpsbelang is geen eigenaar van het bankje maar is deels betrokken bij de realisering.

WiFi ’t Breed

 In 2015 is er als extra dienstverlening WiFi aangelegd voor de toeristen van het dorp. De Wifi is te ontvangen op 't Breed, de Komerk en in Jachthaven de Lits. Hiervoor was subsidie beschikbaar. Dorpsbelang heeft toen gezorgd voor de subsidieaanvraag en heeft de aanleg en het driejarig onderhoudscontract geregeld. Dit contract was 15 juli 2018 verlopen. Als de betrokken ondernemers het belangrijk vinden zullen zij de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de WiFi op zich moeten nemen. Zij zijn hiervan in kennis gesteld. Dorpsbelang heeft hierin als aanjager gefungeerd - wat volgens ons ook een taak is van Dorpsbelang - maar is niet verantwoordelijk voor het vervolg.

Glasvezel
Het licht staat op groen voor de aanleg van glasvezel in Tytsjerksteradiel. Het gaat hierom de witte gebieden en die bestaan in Eastermar uit 141 huishoudens. Wie van deze 141 huishoudens meedoen is bij Dorpsbelang niet bekend. Maar de verplichte 60% is in Tystjerksteradiel gehaald. Voor de zomervakantie leek dit er nog niet op, Tytsjerksteradiel zat toen op 29%.
Na een oproep van Kabelnoord aan Dorpsbelang heeft Atsie Boersma vanuit Dorpsbelang samen met 2 dorpsgenoten de nog resterende 100 huishoudens bezocht met informatie. Het was niet alleen aan Eastermar om de 60% te halen, maar de PR heeft zeker bijgedragen. Dames, grote dank voor jullie inzet en dat met het supertropische weer!

Pontje
Er is nog geen definitief besluit voor het uitvoeren van het plan om een pontje te laten varen over PM-kanaal.

Deelauto
Naar aanleiding van de oproep voor initiatieven voor het dorp onderzoekt Dorpsbelang momenteel of het mogelijk is om in Eastermar 1 of 2 deelauto's te laten rijden. Dit is, niet verrassend, vooral in de opstartfase een dure aangelegenheid, maar moet op termijn zichzelf kunnen betalen. Volgend jaar zal een Go/No-Go-beslissing worden genomen. Heb jij daar ideeën over of wil jij ons helpen om de plannen verder te ontwikkelen meld je dan aan bij een van de leden van Dorpsbelang.
We denken hierbij aan plannenmakers, subsidie- en sponsorzoekers en te zijner tijd chauffeurs. De deelauto kan ook gebruikt worden met chauffeur voor bv. een ritje naar het ziekenhuis, tandarts of naar dokter Piet. Deze chauffeurs kunnen vrijwilligers uit het dorp zijn, ze zijn dan bekenden voor de huurders van de deelauto.

Met vriendelijke groet, namens Dorpsbelang Eastermar, Wilma de Vries

Leden Dorpsbelang:
Anne Wieke Postma, Atsie Boersma, Toop v.d. Velde en Wilma de Vries
Kandidaat bestuurslid: Eelke Hoekstra

doarpsbelang logo2014

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: