Het bestuur van Feriening foar Doarpsbelang Eastermar heeft zich in de afgelopen periode met een aantal zaken bezig gehouden.

Swimplak
Een werkgroep is bezig met het herinrichten van It Swimplak aan de Burgumermar. Hiervoor is een herinrichtingsplan gemaakt en voor de uitvoering ervan is een offerte aangevraagd. Tevens zal er in overleg met de gemeente gekeken worden naar subsidiemogelijkheden voor de financiering van dit plan.

Soarch yn it Doarp
Op zaterdag 24 september heeft wethouder Willemsma op feestelijke wijze het Mienskipshûs in de Kjellingen geopend. Tijdens de opening van het Mienskiphûs heeft Doarpsbelang een cheque overhandigd aan de werkgroep voor de inrichting van deze gemeenschappelijke ruimte. Vanaf oktober vinden hierin o.a. dagbestedingsactiviteiten plaats voor mensen zonder een indicatie.

Het pontje
Er zijn nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het pontje dat een verbinding over het Prinses Margrietkanaal tussen Klein Zwitserland en Burgum moet realiseren. Dit project heeft een aantal jaren stil gelegen en er zal nu gekeken worden naar het vormen van een projectgroep met vertegenwoordigers uit de dorpen Burgum, Jistrum, Sumar, Eastermar en Noardburgum voor de realisatie van dit project.

Dorpenronde Wonen en Maatschappelijk Vastgoed
De gemeente Tytsjerksteradiel organiseert de komende maanden in de verschillende dorpen een dorpenronde m.b.t. Wonen en Maatschappelijk Vastgoed. Een adviseur van onderzoeksbureau KAW komt dan samen met de coördinator Wonen van de gemeente naar de dorpen toe om de situatie, behoeften en mogelijkheden m.b.t. Wonen en Maatschappelijk Vastgoed te bespreken en te onderzoeken. De projectgroep Wonen en Maatschappelijk Vastgoed heeft het bestuur van Doarpsbelang een aantal vragen m.b.t. deze thema’s voorgelegd.
 Wat zijn voor u de belangrijkste bespreekpunten rondom de aangekondigde thema’s?
 Wat heeft volgens u de hoogste prioriteit m.b.t. het uitvoeringsprogramma?
 Wilt u andere verenigingen, netwerken of individuen betrekken bij de dorpenronde en zo jawelke?
 Zijn u problemen bekend bij het dorpshuis en ander maatschappelijk vastgoed?
 Het dorpenbezoek aan Eastermar zal in week 4 (2023) plaats vinden

Graag ontvang het bestuur van de inwoners van Eastermar input op de bovenstaande vragen. U kunt uw reactie sturen naar Ilona Land de secretaris van Doarpsbelang
sekretaris.db.eastermar@gmail.com

Inspreken
Het mogelijk om tijdens de vergaderingen van het bestuur van Doarpsbelang in te spreken. U dient zich hiervoor via de mail aan te melden bij de secretaris van Doarpsbelang. De vergaderingen vinden plaats in It Mienskipshûs en beginnen om 19.30 uur. De vergaderdata zijn: maandag 28 november, maandag 16 januari, maandag 6 maart, maandag 3 april en maandag 22 mei. Op maandag 20 maart is er overleg met de buurtverenigingen en op woensdag 19 april vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in de Hege Stins.

Namens het bestuur van Feriening Doarpsbelang Eastermar,
Eelke Hoekstra

logo doarpsbelang eastermar

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: