Tytsjerksteradiel maakt, met hulp van inwoners en dorpsbelangen, een nieuw mobiliteitsplan (verkeersplan). In dit plan staat hoe de gemeente in de komende 10 jaar de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de gemeente wil vergroten.  

Wethouder Tytsy Willemsma: ‘Wy wolle in plan meitsje dat breed droegen wurdt troch ús mienskip. Dat kin allinnich as ús ynwenners meitinke oer harren omjouwing. Fiele se har feilich as se op 'e fyts nei it doarp gean? Kinne se goed fan A nei B komme? Wat giet der goed, mar foaral: wat kin better?

Klik hier voor de Enquête Mobiliteitsplan Tytsjerksteradiel.

logo t-diel

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: