Engie is van voornemen een biovergister te plaatsen bij de centrale Burgum. Bij Doarpsbelang komen vragen binnen over de inzet en het standpunt van Doarpsbelang. Doarpsbelang Eastermar werkt samen met de Doarpsbelangen Burgum, Noordburgum, Jistrum en Sumar met betrekking tot de biovergister. Er is ook een actiegroep vanuit Burgum opgericht, doarpsbelang Eastermar en ook de andere doarpsbelangen sluiten hier niet bij aan. Doarpsbelang Eastermar wil net als de andere doarpsbelangen geen politiek standpunt innemen. Wel willen ze feiten, cijfers en zorgen verzamelen om goed geïnformeerd te zijn. Engie heeft toegezegd de doarpsbelangen te informeren over de ontwikkelingen zodat vragen van de achterban beantwoord kunnen worden en er waarnodig informatie doorgegeven kan worden. Het voorstel van Engie om met de belangenverenigingen en gemeente toe te werken naar toegevoegde waarde van de biovergister en verduurzaming voor Burgum is door gemeente en doarpsbelangen omarmd. Wat zijn de vervolgafspraken voor dit moment:

14 juni is er door de gemeente een excursie georganiseerd. Gemeente, deelnemers van het actiecomité en leden van doarpsbelangen zullen gezamenlijk een biovergister bezoeken. Doarpsbelang Eastermar zal hierbij aanwezig zijn. 14 juni ’s avond is er een hoorzitting waar ingesproken kan worden.

15 juni is een opiniërende Raadsvergadering: De Raad zal in deze bijeenkomst de informatie en feiten met elkaar delen om daarna tot een gedegen advies te kunnen komen. Het college heeft op moment van dit schrijven nog geen standpunt ingenomen. De gemeente en Engie willen graag gezamenlijk optrekken, in gesprek blijven en samenwerken met belanghebbende partijen. Wij sluiten als doarpsbelang Eastermar hier graag bij aan.

Met vriendelijke groet

Namens Doarpsbelang Eastermar 

doarpsbelang logo2014

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: