Aginda ledegearkomste Doarpsbelang Eastermar
datum: 15 mei 2012
plak : gebou ‘t Hoekje
tiid : 20.00 oere

Wurklist

1. Iepening

2. Notulen gearkomste 18 mei 2011, tafoege in Breedút van april 2012

3. Jierferslach, tafoege in Breedút, en aktiviteiten 2011 troch de siktaris

4. Finansjeel ferslach ponghâlder

5.. Ferslach kaskommisje en ferkiezing reservelid kaskommisje

6.. Bestjoersferkiezing
De heer Thomas de Jong hat ien perioade lid west fan it Bestjoer
fan Doarpsbelang , in de funktie van ponghâlder, en is net op é nij te kiezen. Mefrou
Christine Meyers, lid fan it bestjoer,hat wilens de funksje en de bybehearrende taken fan
de ponghâlder op har nommen. .
Wy ha de hear Jacob Mulder ree fûn om it plak fan
Thomas de Jong , as lid van it bestjoer yn te nimmen foar de kommende
sittingsperioade fan 5 jier.en stelle him foar as kandidaat.

As lid fan de feriening kin men tsjinkadidaten stelle, in foarstel dêrta moat de
ynstimming ha fan minimaal 5 oare leden, de nammen fan dizze leden moatte
skriftlik oanlevere en fan hântekening foarsjoen wêze.

7. Skoft

8. 't Breed, stân fan saken

9. Takomst Eastermar " Wat voor dorp moet Eastermar in de toekomst zijn?"
- Utslach Enkête
- Fuortgong Doarpsfisy
- Boargerparticipaasje yn Eastermar
- Sluting Konsultaasjeburo.

10.. Rûnfraach

11. As ôfsluting in slokje

 

De notulen van de ledenvergadering van 18 mei 2011 en het jaarbericht van activiteiten kunt u lezen in de Breedut van april  

doarpsbelang-logo-2011

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: