Yn in grut tal doarpen rydt gjin ‘echte’ bus mear.
Net by eltsenien is bekend dat alle doarpen wol mei it iepenbier ferfier te berikken binne: mei de Opstapper.
De Opstapper bringt je fan in fêst punt yn it doarp nei in grutter OV-punt sadat je dan mei de bus fierder reizgje kinne (of oarsom fansels).
De Opstapper moat tefoaren reservearre wurde.
It goede nijs: it taryf wurdt ferlege nei € 2,50 de rit (inkelde reis). Dêrboppe komme de gewoane reiskosten.

Yn Tytsjerksteradiel ride Opstappers op de folgende plakken:

Wyns, nei stasjon Ljouwert 1 oere tefoaren belje mei 0800 – 2802803
Mûnein, nei Oentsjerk 1 oere tefoaren belje mei 0800 – 2802803
Suwâld nei Burgum (Kwekersstrjitte) 1,5 oeren tefoaren belje mei 0800 – 2802802
Eastermar, nei Burgum (Kwekersstrjitte) 1,5 oeren tefoaren belje mei 0800 – 2802802
Jistrum, nei Bûtenpost 1,5 oeren tefoaren belje mei 0800 – 2802802
Earnewâld, nei Nyegea (Wâldwei) 1,5 oeren tefoaren belje mei 0800 – 2802802 

opstapper

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Naar boven