De freedtemoarn driget ien fan de hichtepunten fan it doarpsfeest te wurden. Foarich jier wie it yndianedoarp al in foltreffer, mar de opteine lûden oer it dizze moarn hâlden 'draakjefleanfeest' wienen 'net fan de loft'.
Bern, âlden, skoalmasters en juffen reagearren allegear op de selde wize; "Wat is dit leuk! Wa hat dit optocht?".
De bern fan beide basisskoallen hiene allegear in eigen draakje, dy 't sy sels beplakke koene mei teksten en foarmen. Foar de tidelike Balsemyn oer koe it spul de loft yn.

vliegeren-dorpsfeest.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: