Eastermarders,

Wer efkes wat nijs fan ús. Sa't ik lêsten al skreau binne wy drok dwaande mei de tariedings foar it doarpsfeest edysje 2008. It giet lekker en wy dogge it wer mei nocht. Yn myn foarige skriuwen gong it oer www.baasboppebaas.nl op de freedtemoarn en de Eastermarder Muzyk Jûn op de tongersdeitejûn. No ha‘k twa oare dingen dêr't ik it efkes oer ha wol.

Alkoholferkeap oan persoanen ûnder de 16 jier

Wy sille dêr dit jier stranger op ta sjen. Wy ha it der noch oer hokker persoanen't in bandsje om de pols ha moatte: âlder as 16 jier of jonger, mar dat der soks barre sil is wis. Wy wolle no al fêst eltsenien freegje (âlders en jeugd) om hjir mei ús om te tinken. Behalven dat it net goed is foar dizze groep jeugd kin de feestkommisje fette bekeurings krije as wy oan dy leeftydsgroep ferkeapje! Wy brûke ús jild leaver foar it feest sels en jou it leaver net út oan ditsoarte saken.

Helikopterflecht
Op de saterdeis fan it feest kinne jim in rûnflecht meitsje oer Eastermar yn in helikopter fan www.heliholland.nl. Jimme kinne jim hjirfoar opjaan op tiisdei 24 en woansdei 25 juny fan 19:00 oere ôf yn de tinte op de Komerk. Tagelyk kinne jim dan de kaarten foar de Eastermarder Jûn ophelje. De rûnflecht kostet € 22,= p.p.

Voor de niet-Fries-sprekende dorpsgenoten: Dit jaar verkopen we geen alcoholhoudende dranken aan personen beneden de 16 jaar en u kunt zich op 24 en 25 juni vanaf 19:00 uur in de feesttent opgeven voor een helicopterrondvlucht op 28 juni boven Eastermar. Kosten € 22,= p.p.


Feestkommisje,
Cor Brouwer

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: