Betreft in aktiviteit op: 26 november 2015
Information
Publisearre: 06 november 2015 | Kategory: Feestcommissie
ALV PKN Tsjerke/Hege Stins

Ledenvergadering Feestcommissie

Information
Betreft in aktiviteit op: 26 november 2015

logo feestcomm

Ledenvergadering 2015
Datum       : Donderdag 26 november  2015
Plaats        : Vergaderlocatie “ De Hege Stins ”
Aanvang    :  20.00 uur

Agenda:

1) Opening en welkom

2) Mededelingen en ingekomen stukken

3) Notulen van de vergadering 2014 en het jaarverslag 2015

4) Veemarktcommissie

5) Braderiecommissie

6) Spelletjescommissie

7) Financieel verslag

8) Pauze

9) Verslag kascommissie

10) Nieuwe kascommissie samenstellen

11) Dorpsfeest 2016

12) Rondvraag

13) Sluiting

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich:

Werom nei de foarige side

 
 

Foar redakteuren:

Sykje:

Friese tekst vertalen:

Kopieer de tekst en plak deze in de 'Oersetter'.

Eastermar.nl en privacy

Doarpsside Eastermar.nl pleatst 'cookies' foar in optimale wurking en it byhâlden fan de statistiken. Graach jo akkoart!