Tongersdei 7 septimber fan 19 oant 21 oere binne wy dwaande op de Iterstùn. Dan is ek griente te keap.
Wat kocht wurde kin hinget ôf fan wat der te rispen is.
Graach lytsjild meinimme.

rispinge iterstun