Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 5 april 2017
om 20.00 uur in de Hege Stins te Eastermar.

De agenda is als volgt:

1 Opening

2 Notulen jaarvergadering 2016

3 Medelingen

4 Jaaroverzicht 2016

5 Financieel verslag penningmeester

Leden die het financieel verslag eerder willen inzien kunnen zich wenden tot penningmeester, P. van Kammen.

6 Verslag kascommissie

7 Vaststelling jaarrekening

8 Vaststelling ledenkorting en ledencontributie 2017

Het bestuur stelt voor de ledenkorting met € 50 te verhogen naar €1550 bij gebruik maken bode D.L.E. Wil men gebruik maken van andere bode dan hanteerd de vereniging een korting.

9 Benoeming nieuw lid kascommissie

Aftredend: Mame Jan Ozinga

Als nieuw lid wordt door het bestuur voorgedragen Nynke
Sijtsma-Kooistra

10 Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Fokke Benedictus

Als nieuw lid wordt door het bestuur voorgedragen: Anne van der
Sluis, Wytfean

Tegenkandidaten voor beide vacatures kunnen schriftelijk tot 24 uur
voor de vergadering worden ingediend bij de secretaris;

Betty Taekema, Heidbuurtweg 15 9261 XN Eastermar

11 Rondvraag

12 Inleiding door dhr. Peter Karstkarel

Peter Karstkarel is een bekende Nederlandse auteur, historicus en
architectuur kenner. Daarnaast is hij een beganidigd verteller, met een grote kennis van oude
kerkhoven, zoals het kerhof op it Heechsân.

13 Sluiting

N.B. Ook belangstellenden zijn van harte welkom!

logo DLE

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen