De viering van 100 jaar Dam Jaarsma raakt zo nu en dan in een stroomversnelling. Van enkele gulle gevers kregen wij geld gedoneerd en voorgeschoten om de oprichting van een stichting in gang te zetten. Op 25 april vierden wij als bestuur (op eigen kosten) de oprichting van ‘Stichting 100 jaar Dam Jaarsma’. Omdat wij nu een rechtspersoon zijn geeft dit ons de mogelijkheid om fondsen aan te schrijven en, ingeval van een positief saldo, betalingen te doen. Onze dank gaat uit naar Vereniging Dorpsbelang Eastermar en naar Hellema Notarissen in Dokkum!

Dat er geld in het laatje moet komen moge blijken uit de onderstaande, grootse plannen.
Officieel kunnen wij nu reeds toezeggen dat het Streekmuseum Burgum zich zal inzetten voor een expositie over Dam Jaarsma in het museum in Burgum. Deze expositie zal in de zomermaanden van 2014 plaatsvinden. Het streekmuseum zal zich tevens buigen over een tweetal kleinere satellietexposities. Eén in Tresoar in Leeuwarden en één in Eastermar zelf. Daar zijn wij natuurlijk zeer content mee.

Van Teake Oppewal (Tresoar) is de overzichtelijke profielschets van Dam Jaarsma op http://www.sirkwy.nl en vervolgens in het zoekveld intypen ‘Dam Jaarsma’. Hier vindt u een goede schets van zijn leven en werk.

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een boek met door Dam Jaarsma verzamelde sprookjes. De plannen hiervoor zijn vergevorderd en wij kunnen verklappen dat de ideeën voor de grote hoeveelheid sprookjes, én de vormgeving, ons buitengewoon aanspreken.

Wij hebben als Stichting ook gemeend dat wij als officieel orgaan naar buiten moeten treden met een passend logo. Dit om de bekendheid te vergroten en de herkenbaarheid te versterken. Studio Staalkaart heeft hiervoor een eenvoudig, doch zeer passend logo ontwikkeld, dat wij hierbij aan de Eastermarders officieel willen tonen.

Dam Jaarstma Stichtingslogo

Zowel het lettertype als de kleuren zijn gebaseerd op de vormgeving van de jaren 1920 - 1930, de jeugdjaren van Dam Jaarsma. Vooral de eenvoud van de stijl lijkt volgens ons goed aan te sluiten bij de persoon van Jaarsma.
Het lijkt soms wel of Dam Jaarsma, door verhalen en spullen van vroeger te verzamelen, teruggreep op wat was. Maar niets is minder waar. Wanneer je je in de jaren 1920-1930 verdiept, blijkt dat je daar ook heel anders tegen aan kunt kijken.
Een belangrijke opmerking uit die tijd, die dit illustreert, is dat een schrijver zich niet langer (zoals in de tijd daarvoor) in eenzaamheid behoorde terug te trekken, maar actief diende deel uit te maken van datgene wat hij beschreef. Kunst moest direct vormgeven aan het leven. Men had dan ook steeds meer aandacht voor memoires, reisverslagen en dagboeken.

Als je aan Dam Jaarsma denkt, dan zie je hem fietsen, met zijn bandrecorder achterop, om mensen te bezoeken en hun verhalen op te tekenen. Hij mengde zich met alle lagen van de bevolking en verdiepte zich terdege in de mensen die hij bezocht. Hij kreeg van hen het vertrouwen om hun verhalen op te schrijven en belangrijke voorwerpen uit de familie te bewaren. Wat Dam Jaarsma deed was dus geen vasthouden aan de oude tijd, maar juist een nieuwe manier van werken om e.e.a. te behouden voor de toekomst.

Het letterttype in het logo werd ook vormgegeven in de jaren ‘20 en is genaamd 'Futura' (toekomst). Zowel de stijl van de letters (strakke lijnen, eenvoudige vormen zonder tierlantijntjes en puur gericht op leesbaarheid), als de naam van het lettertype, refereren aan de aandacht die er in die periode was voor vooruitgang en toekomstgericht denken.

De korte omschrijving die men voor Dam Jaarsma het meest passend heeft gevonden wordt komend jaar op een plaquette onthuld: 'Samler foar it neiteam' (verzamelaar voor het nageslacht). Niet vasthouden aan wat was, maar behouden voor de toekomst. Een vooruitstrevende werkwijze dus.

Ook Stichting 100 jaar Dam Jaarsma gaat mee in de vaart der volkeren, wij hebben een twitteraccount: @100jrdamjaarsma.nl en er wordt gewerkt aan web- en facebookpagina. Volgt u ons ook in de toekomst?

Harmke Paulides, Willem van der Gang en Iris Rusz,
bestuur Stichting 100 jaar Dam Jaarsma

Ander nieuws van st. Dam Jaarsma: