Freed 21 maart wie yn Theater Meerzigt de priisútrikking fan in ferhalewedstryd fan it Frysk Skriuwersboun en it Friesch Dagblad mei as tema: skriuw in (modern) folksferhaal of mearke. By de jeugd krige doarpsgenoate Danielle Hoekstra in earfolle fermelding mar der binne grif mear Eastermarders dy’t in ferhaal ynstjoerd ha en dizze kear spitigernôch net yn ‘e prizen foelen. Oare kear better.

Hastû ek meidien oan dizze wedstryd?
Dan roppe wy dy op dyn ferhaal of mearke te mailen nei ús doarpskrante breedut@gmail.com sadat it hiele doarp dyn bydrage yn ’e rin fan dit moaie Dam Jaarsmajier lêze kin!

Martsje Mud
Ut namme fan Stichting 100 jaar Dam Jaarsma

DJ-logo

www.damjaarsma.nl

twitter: @100jrDamJaarsma en www.facebook.com/damjaarsma

Ander nieuws van st. Dam Jaarsma: