Sneintemiddei 15 juny om 17.00 oere is de dokumintêre oer Dam Jaarsma op Omrop Fryslân. Japik, Auke en Errit de Jong fan It Wytfean hawwe as jonges in protte mei harren omke oplutsen. 'Omme Dam' wie net troud en hie sels gjin bern. Dizze mannen, no sechtigers, besykje meielkoar te ferklearjen wat harren omke beweegde.

Sy memorearje yn dizze Fryslân DOK syn passys, mar ek syn ferûnderstelde iensumens. Fierder yn dizze biografy unike lûdsopnamen fan J.J. Voskuil fan it Meertens Instituut en Dam Jaarsma op besite by ien fan de masterfertellers, Geeske Kobus-van der Zee.

Ek op Nederlân 2 en mei Nederlânske ûndertiteling:
saterdei 14 juny om 10.25 oere
snein 15 juny om 15.30 oere

fryslan dok

Ander nieuws van st. Dam Jaarsma: