Alle Eastermarder bedriuwen hawwe in brief krigen mei sponsor mogelikheden foar it Dam Jaarsmajier . Binnen it oere hiene Sjouke en Sippie al in sponsorkontrakt ûndertekene!

Reden foar foarsitter Iris Rusz om harren hjirfoar hertlik tank te sizzen.

De nije Eastermarder website giet 16 april on line, dan komme ek logo's en trochklik mooglikheden nei de eigen bedriuwswebsite fan de sponsoren yn byld.

Alles under ien dak
f.l.n.r: Sippie Wijnsma, Iris Rusz, Sjouke Wijnsma

Ander nieuws van st. Dam Jaarsma: