Under alderheislikst lûde knallen doopte Jan Wind, foarsitter fan de Feriening foar Doarpsbelang Eastermar, yn 'e foarige âldjiersnacht it Breed om ta Dam Jaarsmaplein. It betinkingsjier 2014 sette útein.

Yn Eastermar, mar ek fier dêrbûten, wiene in protte minsken dwaande dit jier ta in sukses te meitsjen. In soad frijwilligers wurken mei, der waard in geweldich moaie 1 aprilgrap betocht en wy hiene nea dreame kind fan safolle mediaoandacht.

Eksposysjes, rûnliedingen en foarstellingen wienen te bewûnderjen; der kaam in moai boek út en ek binne skoalbern yn 'e kunde kaam mei wurk en libben fan dizze 'samler foar it neiteam'. Wat in aktiviteiten! Wat in omtinken en reaksjes! Alle oandacht resultearret wat ús oanbelanget yn 'e takomst yn bliuwende aksjes.

It buordsje Dam Jaarsmaplein is ûngemurken ferwidere. De betinking fan 100 jier Dam Jaarsma yn 2014 hat west en it Breed hyt wer it Breed.

Graach jouwe wy it stokje mei feestlikheden troch oan de Feriening foar Doarpsbelang Eastermar, dy't yn 2015 100 jier bestiet. In protte sukses en plezier tawinske!

Mei freonlike groetnis,
it bestjoer fan Stichting 100 jaar Dam Jaarsma,
Iris, Harmke, Sharon, Willem en Martsje

DJplein wordt weer it Breed 1 DJplein wordt weer it Breed 2

DJplein wordt weer it Breed 3

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen