Sneintemiddei 15 juny om 17.00 oere is de dokumintêre oer Dam Jaarsma op Omrop Fryslân. Japik, Auke en Errit de Jong fan It Wytfean hawwe as jonges in protte mei harren omke oplutsen. 'Omme Dam' wie net troud en hie sels gjin bern. Dizze mannen, no sechtigers, besykje meielkoar te ferklearjen wat harren omke beweegde.

Sy memorearje yn dizze Fryslân DOK syn passys, mar ek syn ferûnderstelde iensumens. Fierder yn dizze biografy unike lûdsopnamen fan J.J. Voskuil fan it Meertens Instituut en Dam Jaarsma op besite by ien fan de masterfertellers, Geeske Kobus-van der Zee.

Ek op Nederlân 2 en mei Nederlânske ûndertiteling:
saterdei 14 juny om 10.25 oere
snein 15 juny om 15.30 oere

fryslan dok

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen