Oanmelde is noch mooglik!

Op de dei fan de boekpresintaasje, 23 maaie 2014, organisearret 'Tresoar' in bustocht. De tocht duorret de hiele dei en is ynklusyf middeisiten. Marianne van Zuijlen (Meertens Instituut) en ferhaleferteller Douwe Kootstra wurkje mei oan dizze bysûndere dei. Der wurdt bygelyks ek ho-hâlden by de pleats fan Auke de Jong yn Eastermar, dy ’t wat sjen litte sil fan de gebrûksfoarwerpen en de folkskeunst út ‘e samling fan syn omke Dam.

De tocht giet middeis ek nei Theater Meerzigt in Eastermar, dêr’t de dielnimmers de presintaasje bywenje fan de ferhalebondel ‘Mearkes út ‘e Wâlden’ fan Dam Jaarsma. De presintaasje begjint om 15.30 oere en elk dy ’t it boek besteld hat, kin it hjir meikrije. Nei ôfrin rydt de bus werom nei Ljouwert.

 Op 23 maaie om 9.30 oere start dizze literêre bustocht by Tresoar yn Ljouwert.

Opjefte kin fia de e-mail of telefoanysk by Petra Bierma of Marja de Graaf op de nûmers 058 -789 0 740 resp. 058 - 789 0 792.

 Foar mear ynformaasje en oanmelding kinne jo ek terjochte op de webside fan Tresoar:  http://bit.ly/1nHRfpv

autobus Hofstra

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen