Freed 9 maaie hat boargemaster E.J. ter Keurs op it gemeentehûs de tentoanstelling iepene oer Dam Jaarsma. It wie net de earste útstalling oer Dam. Op in pear plakken yn Eastermar binne op dit stuit ek alderhanne saken te sjen dy’t Jaarsma sammele hat. 

Boargemaster referearre oan it eareboargerskip dat dizze man - dy’t 100 jier lyn berne waard yn Eastermar - mear as fertsjinne hat. Dam Jaarsma wie ien fan de trije grutte folksferhalesamlers yn Nederlân. Hy hat om-ende-by 17.000(!) ferhalen optekene. 

It bleau net by taspraken allinne. Yn de fitrines by de yngong fan it gemeentehûs binne nijsgjirrige foarwerpen te sjen sa as fleskes út fiere lannen, waaiers, boeken, tekstyl, oantekeningen en doktersark fan wûnderdokter Joast Wiersma en foto’s. 

Ferhaleferteller Mindert Wijnstra fertelde op syn hiel eigen wize in pear folksferhalen út de samling fan Jaarsma. Wa wit spile it ferhaal him wol ôf yn Eastermar of earne yn ’e wâlden dêr’t de duvel, ek wol koarthakke of hantsjepik neamd, besocht de boer en de keapman te pakken te nimmen…

Klik op de foto foar de hiele reportaazje

openingshandeling door de burgemeester

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen