JURY RAPPORT KLOMPKESILEN 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOOISTE VRIJE KLASSE: Ruben Dijkstra

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOOISTE KLOMPKE: Ylva Swart

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEDSTRIJD VRIJE KLASSE
NR 1 …. Doutzen Douwes
2 …. Jouke Jelmer Douwes
3 …. Yfke van der Woude

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open KLOMPKE KLASSE
NR 1 …. Rienk van Dijk
2 …. Stefan Dijkstra
3 …. Ruben Dijkstra

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRYSKE Klomp KLASSE
NR 1 …. Siebren Wiersma
2 …. Mirthe Spoelstra
3 …. Jens Deelstra

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POEDELPRIJS KLOMPKE: Nynke Veenstra
POEDELPRIJS VRIJE KLASSE: Nynke Deelstra

 

Klik hier voor het beelsverslag met foto's gemaakt door Amanda Wiersma.

 

klompkes2019

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: