attachment1

Klik hjir foar de flyer

Op saterdei 3 septimber 2022 sil de Burgumer Mar wer it toaniel wêze fan ferskate wedstriden fan de Fryske Boerepreamen. Meitellend foar har simmerkampioenskip. Bliid dat it no, nei twa jier skoft, wer kin en dat dan ek nochris by ús op de Mar.

It palaver (rûtebesprekking) is om in oere of njoggen en dêrnei giet de hiele float de Mar op foar in moarnswedstriid sa tusken 10.00 -11.30 oere en dêrnei middeis fan in oere of twa ôf de folgjende wedstriid. Tusken de middei lizze alle preamen ( prachtige platboaiems dy’t yn it ferline brûkt waarden troch de boeren yn de lege midden fan Fryslân) wer yn de haven fan de Komerk. Mei de gearwurking fan de Stifting Komerk krije alle skippen dêr in kreas plak, miskien binne hja der al de dagen derfoar.

En as it slagget komme ek wer de moaie âlde houten skippen fan 'Oud Varend Hout' foar har eigen wedstriden: Larken, BM'ers, OK-jol en neam mar op.

Ek it publyk is wolkom: der wurdt in motorpream hierd en jimme kinne fergees mei de Mar op fan it opstapplak oan de Komerk ôf.

De priisútrikking sil oan de ein fan de middei plakfine: eltsenien is wolkom. Dêrnei krije skippers en bemanning noch in knap stik iten yn de loads fan Foppe. Mar ek oan de oaren is tocht: Jan de Vries, de fisker fan Dokkumer Nije Silen komt wer mei syn boat en ferkeapet de hiele dei bakte fisk. Stek efkes by him oan: net te missen by de sweltsjepeal. 

Wy rekkenje op in treflik barren.

Aktiviteitekommisje WSF Tusken Mar en Leyen,

Auke, Willem, Jelmer, Errit en Oebele

logo WSV

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: