WSV klomp14

Start Frije klasse mei foaroan de 'Beppe wit it noch net'

Wat mear de dei eine, wat mear wyn der oer de mar kaam. Tsjokke weagen fan út it noarden wei, it like wol as dat de sintrale in grutte wetterpomp oansetten hie. Mar ta al ús gelok kaam de wyn wol út de goeie hoeke wei. Sadwaande wie de klompkesilerij op de nije lokaasje by it Swimmersplakje in grut sukses.
Mear as 60 skippen yn twa klassen kamen oan de start. Speaker Wijbe Postma stie yn ultramoderne ferbining mei de sjuery, dy't de skippen yn de gaten hâlde en koe sa ferslach dwaan fan in machtige silerij. Op de dyk hie it publyk it goed oersjoch oer it skouspul, ûnder begelieding fan live-lûkpude-muzyk.

De útslach:
Klompenklasse:
Earste plak: Ruth de Vries
Twadde plak: Sjoerd de Haan
Tredde plak: Sander Kootstra

Frije klasse:
Earste plak: Marije de Boer
Twadde plak: Naomie de Boer en Froukje van der Veen
Tredde plak: Marten van der Veen

Orizjinaliteitspriis
Earste plak: Jelle Hoekema
Twadde plak: Hennie Hoekema
Tredde plak: Marije Kooistra

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: