Op 30 maaie o.s. sil wer de jierlikse klompkeregatta hâlden wurde by de Komerk. Der sil wer fearn wurde yn twa klassen: de 'klompkeklasse’ en de 'frije klasse. Der wurde wer in soad prizen utrikt. De nûmers 1, 2, 3 en fierder in priis foar it moaiste boatsje. Dit jier yn it bysûnder sil der in ekstra priis wêze yn it teken fan Dam Jaarsma. Wat hâldt dat no yn?

Wa't der it bêste yn slagget om op ien of oare manier in boatsje in Dam Jaarsmasfear te jaan kriget in priis. Hoe kinst dat dwaan? Bygelyks troch op it boatsje ien of mear persoanen út in ferhaal fan Dam Jaarsma oan te bringen. Of in ferhaal op ien of oare wize byldzjend op it boatsje sjen te litten. Brûk jimme fantasy soe ik sizze, óf dy fan heit en mem, pake en beppe of wa dan ek.

Klompkesilen1

Onderaan dit artikel staan linkjes naar twee voorbeeldverhalen die je kunt gebruiken om je mooiste Dam Jaarsmabootje te maken. Maar misschien heb je wel op school een mooi verhaal van Dam Jaarsma gehoord dat je liever wilt gebruiken.

Je kunt voor inspiratie en ideeën ook van tevoren op een zaterdagmiddag de tentoonstelling in De Kjellingen komen bekijken om te zien wat voor werk Dam Jaarsma allemaal heeft gedaan. De jury zal vooral op originaliteit letten. De Dam Jaarsmaprijs heeft alles met vroeger te maken, de tijd dat Jaarsma leefde, maar de prijs zal zeker ook in de smaak vallen bij de kinderen van nu!

Klompkesilen2

Het programma voor vrijdagavond 30 mei: (tijden bij benadering)

 • 18:30 uur - inschrijven bij het Komerkgebouw. Houd je bootje klaar om het goed aan de jury te kunnen laten zien!
 • 19:00 uur -  start eerste wedstrijd in de haven: klompkeklasse
 • 19:30 uur -  start tweede wedstrijd in de haven: vrije klasse
 • 20:00–21:00 uur - programma aan boord van een boot uit de tijd van Dam Jaarsma
 • 20:00 uur - verhalenverteller vertelt een paar korte verhalen van Dam Jaarsma, geschikt voor alle leeftijden, terwijl de wedstrijdleiding over de uitslagen vergadert
 • 20:10 uur - prijsuitreiking klompkeklasse en vrije klasse door het bestuur van de Watersportvereniging
 • 20:20 uur - nog een kort volksverhaal van Dam Jaarsma
 • 20:25 uur - prijsuitreiking mooiste Dam Jaarsmabootje
 • 20:30 uur - de kinderen krijgen iets lekkers
 • 20:35-21:00 uur - napraten met (groot)ouders en verhalenverteller onder het genot van iets lekkers en/of sterke verhalen …
 • 20:35-21:00 uur - voetbal voor de kinderen op het Komerkterrein

In soad nocht en wille mei de tarieding. Mei ús allen kinne wy der wer in moai spektakel fan meitsje.

Auke Postma, foarsitter WSF Tusken Mar & Leyen,
mei út namme fan de Stichting 100 jaar Dam Jaarsma

Klompkesilen3

De ferhalen ta ynspiraasje:

Fan it fiskje Timpertee

Wêrom’t it wetter fan ’e see sâlt is

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: