WSV2 18

De bern hiene har fia de skoallen al opjûn en foar de groepen 5 en 6 soe it moarns wêze. Middeis soene de groepen 7 en 8 it roer oernimme. Beide sa'n lytse 30 aspirantsilers.
Foar dizze bern leine by it teehûs oan de Leyen in tal optimisten klear. Dizze lytse sylboatsjes binne ideaal foar bern dy’t noch net safolle ûnderfining mei it silen hawwe. Frijwilligers fan de wettersportferiening wien mei flugge boatsjes op it wetter om de bern yn de gaten te hâlden en ynstruksje te jaan. Alle bern hiene swimfesten oan. Dat dat wol nedich wie, die bliken doe't de wyn de middeis sa oanhelle dat der wol in stikmannich silers te wetter rekken. Mar dat joech fierder gjin swirrichheden omdat it wetter dêr net djip is en de boaten fan de WSV der fuortendaliks by wienen. Oan de ein fan de silerij krigen alle bern in oantinken.

Oar doarps- en ferieningsnijs: