Hjoed (saterdei-middei) 29 maaie bin de spil(st)ers van F1 van de VV Eastermar kampioen wurden !
Alle wedstriden fan it ôfrûne seizoen hawwe se wûn ! At dat net fertsjinne is...
Allegearre in fraaie bokaal en blommen fansels. Ek út namme fan de redaksje tige lokwinske.

En no op nei't earste alvetal ! Op de foto de F1 dy't harren kampioenskip fiere.

it_kampioenstiim_fan_de_F1

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: