Kampioen fan Eastermar wurde? Dat kin kommende saterdei, 11 juny! Dan wurdt it earste Eastermarder Fuotbalkoai-toernoai hâlden. It begjint om 13.30 oere.

Kinst kampioen wurde yn trije ferskillende kategoryen: Kampioen Heechhâlden, Kampioen Latsjetûk of Kampioen Panenka. Of miskien wol kampioen yn alle trije ‘dissiplines’! Hoe’t dat krekt giet wurdt yn ‘e fuotbalkoai – oan it Harstepaad – wol útlein.

Der binne twa groepen dielnimmers: bern oant 13 jier (basisskoalle) en jongelju fan 13 o/m 18 jier (fuortset ûnderwiis). Sawol jonges as famkes kinne meidwaan. Opjaan kin by Wijbe Postma, ’t Hôf 5, 0512 471615 of e-post w.postma20@chello.nl of saterdeitemiddei by de koai.

Publyk is fansels ek wolkom.

foutbalkoai

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: