Kampioen fan Eastermar wurde?
Dat kin saterdei 16 juny 2018

Dan wurdt it tredde Eastermarder fuotbalkoai-toernoai hâlden. It begjint om 13.30 o. Kinst kampioen wurde op fjouwer ferskillende manieren:

Kampioen Heechhâlden,
Kampioen Latsjetûk of
Panenka-Kampioen en…
Myn moaiste trúk.

Of miskien wol kampioen yn alle trije ‘disiplines!

Fierder wurdt der in ‘klassemint’ opsteld en de winner dêrfan kriget de
Klaas van der Ploeg-bokaal
In wikselpriis dy’t in jier lang thús te pronk stean mei.

Hoe’t dat krekt giet wurdt yn ‘e fuotbalkoai – oan it Harstepaad – wol útlein.
Der binne twa groepen dielnimmers: bern oant 13 jier (basisskoalle) en de jongelju fan 13 o/m 18 jier (fuortset ûnderwiis). Sawol jonges as famkes kinne meidwaan.
Opjaan kin by Wijbe Postma, ’t Hof 5, 0512 471615 of
e-post w.postma20@chello.nl of saterdeitemiddei by de koai.
Publyk is fansels ek wolkom.

football 157931 960 720

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: