Start Zumbalessen

Dinsdag 4 oktober beginnen de zumbalessen weer. We beginnen om 20.30 uur in de gymzaal te Eastermar.
Dus heb je zin om lekker in beweging te komen, kom dan langs en doe een les mee!

Groeten,
Aafke en Bonnie

zumba 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: