Altyd handich, alle mooglike opsjes om te reedriden op ien kaart, mei tank oan de Ljouwerter Krante.

ijskaart

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: