Kommende saterdei 16 july fan twa oere ôf wurdt wer it Beachbarren hâlden. Mei 24 teams út Eastermar en de útbuorren. Mar, jimme hawwe de waarsberjochten al meikrigen: Piet hat it oer bakken wetter op saterdei. Dêrom ha wy as Beachboys ornearre dat it , foar it earst yn al dy jierren, net yn de bûtenloft kin.
Mar: wy hawwe in prachtich alternatyf. Fam. A. Couperus is sa freonlik en stel har nije maneezjehal oan de Boerestreek beskikber. In geweldige lokaasje, mei moai skjin sân, in kantine. En ... droech. Super!
Ek de barbecue, fersoarge troch Otte, wurdt dêr hâlden. Gean dêrom sa gau mooglik nei de slachter en skriuw jimme yn. Foar  € 12,50 fersoargje syn minsken in grut ferskaat oan fleis. En it wurdt ek noch foar jimme klearmakke. De bern fan bbq-iters krije fergees fan ús patat.

 beach

Oant saterdei. 

De Beachboys

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: