Mei de Peaske wie feest/eetcafé/snackbar 'it Breed' net iepen; in teken dat der wat mis wie. Spitigernôch docht no bliken dat de nije eigner it net oprêden hat.
It kafé wie yn maart 2005 krekt hielendal fernijd.

update 22/4: Om de saken dúdlik te krijen is kontakt socht mei Pim van den Ende, de útbater fan it Breed. It Breed is ticht omdat it ferkocht is oan in famylje út Smilde. Pim sels begjint mei in nije saak yn Drachten en sil ús dêroer berjocht dwaan wannear 't dêr nijs oer is.

eetcafeBreed.jpg

Ek nijsgjirrich: