Burenhulpdienst Lokaal loket

In Eastermar is Lokaal Loket een 'burenhulpdienst'.

Via 06-15626399  of kunt u ons bereiken voor hulpvragen van 9.00 tot 17.00 uur.

Laten we in deze tijden vooral een beetje op elkaar letten in Eastermar!

Lokaal Loket

Redaksjeprotokol / Spulregels foar ynstjoerde stikken, berjochten en oare bydragen en reaksjes dêrop.

Algemien:

 • De ynhâld fan webside www.eastermar.nl wurdt op frijwillige basis fersoarge troch in redaksjetiim fan op syn minst 3 leden.
 • It redaksjetiim kin oaren ynskeakelje om, ûnder ferantwurdlikheid fan it redaksjetiim, mei ynfolling te jaan oan it wurk fan it redaksjetiim.
 • It stiet elkenien frij om, mei ynachtnimming fan de spulregels, stikken, berjochten en oare bydragen én reaksjes dêrop yn te stjoeren.
 • It redaksjetiim en/of troch it tiim ynskeakele persoanen, dan wol oare persoanen dy ’t op hokker wize dan ek by it ynstânhâlden fan www.eastermar.nl belutsen binne, binne op gjin inkelde wize oanspraaklik foar de ynhâld fan stikken, berjochten, oare bydragen én reaksjes dêrop as bedoeld ûnder punt c.

Spulregels:

 1. De ynhâld fan oanbeane stikken, berjochten en oare bydragen én reaksjes dêrop meie net yn striid wêze mei de wet. Dat betsjut û.o. dat diskriminearjende, seksistyske of rassistyske teksten of opmerkings net tastien binne.
 2. Anonime stikken, berjochten en oare bydragen of reaksjes dêrop wurde net pleatst.
 3. Yntsjinners fan stikken, berjochten en oare bydragen én reaksjes dêrop wurde achte har te hâlden oan de deistige noarmen fan fatsoen en respekt foar oaren en de miening fan dy oaren oer.
 4. Yntsjinners fan stikken, berjochten en bydragen én reaksjes dêrop wurde achte rekken te hâlden mei it kopijrjocht fan tredden.
 5. Ynstjoerde stikken, berjochten en bydragen én reaksjes dêrop meie gjin kommersjeel karakter drage. It opnimmen yn de tekst fan in hyperlink nei de webside fan in kommersjeel bedriuw, mei as kennelik doel reklame te meitsjen, wurdt as kommersjeel beskôge.
 6. Stikken, berjochten en bydragen én reaksjes dêrop, dy’t fia e-mail oanlevere wurde en dêr't fan blykt dat se mei firussen besmet binne of op oare wize fertocht binne, wurde automatysk ferwidere.
 7. It redaksjetiim hâldt yn alle gefallen it rjocht om stikken, berjochten en bydragen én reaksjes dêrop te wegerjen, yn te koartsjen en/of oan te passen.
 8. It yntsjinne berjocht moat op de ien of oare wize in relaasje mei Eastermar hawwe.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen