Information
Publisearre: 26 april 2021 | Kategory: Doarpsside Eastermar.nl
media

In nij Eastermar.nl, it wachtsjen wurdich

Wolkom op ús fernijde doarpsside!
Sûnt 2000 is Eastermar.nl yn 'e loft. Dit is de sânde ferzje.
Opskjinne, opfrist en opfleure kin Eastermar.nl der wer in skoft tsjin oan.

logo doarpsside Eastermar.nl

Wat is der nij of oars?

Mei sa'n grutte update bliuwt it spannend. Want hoe faak wy der trochhinne west hawwe, der kinne altyd noch ‘bonkjes’ sitte yn sa’n grutte side. Dus by dizze ek twa oproppen.

Ta eintsjebeslút

Der wurdt wolris tsjin ús sein: Wêrom soe’k op ‘e doarpsside sjen, alles stiet ommers op Facebook of yn Marnijs!
It is wier dat der in protte oer wat der yn’t doarp te rêden is op de sosjale media te finen is. Mar…

  • Net elkenien hat of wol Facebook. Eastermar.nl is dêrfoar it alternatyf foar Eastermarder nijs en aginda.
  • Facebook is in kommersjeel platfoarm. It algoritme fan Facebook bepaalt wat jo te sjen en te lêzen krije. Facebook giet sleau om mei jo privacy.
    Eastermarder Ferienings en - inisjativen fertsjinje in ûnôfhinklik plak dêr’t sy harren meidielings kwyt kinne.
  • Marnijs is in geweldige doarpskrante en wurdt yn it doarp tige wurdearre. Mar de krante ferskynt om de twa moanne. In webside kin better op de aktualiteit ynspylje, hat plak foar fotoferslaggen en fideomateriaal. Wy sizze altyd: Marnijs is der foar de djipgong, de ferhalen. De doarpsside is foar it flugge, koarte nijs, om in kontaktadres op te sykjen, in oprop te dwaan en foar de aktuele doarpsaginda.

Mei oare wurden: Eastermar.nl is en bliuwt in wichtige spiler yn de digitale kommunikaasje binnen ús doarp. Eastermar.nl is fan en foar it doarp!

Tank alle oansluten Eastermarder ferienings. Mei jimme finansjele stipe meitsje jimme eastermar.nl mooglik!
En fansels ferwurkje wy op de nije side mei nocht en wille al jo ynstjoerde kopij!

Team Eastermar.nl: Willem, Jan, Elly, Rienk, Geke, Sjoukje, Saskia, Oebele en Albert

tompoes

Werom nei de foarige side

 
 

Foar redakteuren:

Sykje:

Friese tekst vertalen:

Kopieer de tekst en plak deze in de 'Oersetter'.

Eastermar.nl en privacy

Doarpsside Eastermar.nl pleatst 'cookies' foar in optimale wurking en it byhâlden fan de statistiken. Graach jo akkoart!