Emma en beppe Gerbrich achter de naaimasine mûlekapkes oan it meitsjen foar Lokaal Loket. Der binne al mear as 200 kapkes makke foar de ynwenners fan Eastermar. Tige tank Emma, beppe Gerbrich en alle oare frijwilligers foar it meitsjen. En... de Fryske mûlekapkes binne te keap by 'Alles ûnder ien dak'!

mondkapjes 2

mondkapjes 3