Us kollega redaksjelid Saskia van den Berg nimt ôfskied as webredakteur nei fiif jier har ynset te hawwen foar eastermar.nl.
It spyt ús tige want Saskia is gesellich, entûsiast en altyd ree om in putsje te dwaan. En boppedat ek noch in hiele kundige fotograaf.

Mar it goeie nijs is dat sy it fotografearjen wol dwaan bliuwe wol by de grutte barrens foar eastermar.nl. En dêr kin elkenien bliid mei wêze want it bewiis binne de bylden fan it ôfrûne Easterbarren.
De reden dat Saskia ophâlde wol mei dit frijwilligerswurk is dat sy it te drok krigen hat. En dat kinne wy ús wol yntinke. Sjoch mar ris op har eigen side: www.saskiavandenberg-fotografie.nl.

Meikoarten hoopje wy ús redaksjeteam wer op sterkte te bringen, wy hâlde jimme op de hichte.

En Saskia; Foppe de Haan soe sizze "Hartstikkene bedankt!"

Elly, Jan, Albert, Sjoukje, Rienk

Saskia van den Berg
Saskia van den Berg (foto Albert Bakker)

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen