Burenhulpdienst Lokaal loket

In Eastermar is Lokaal Loket een 'burenhulpdienst'.

Via 06-15626399  of kunt u ons bereiken voor hulpvragen van 9.00 tot 17.00 uur.

Laten we in deze tijden vooral een beetje op elkaar letten in Eastermar!

Lokaal Loket

Yn de ôfrûne jierren hat ús doarpshiemside wer hiel wat ynformaasje trochdien oan elkenien dy ’t dêr belang by hie. In ferskaat oan besiters, sawol út it eigen doarp, as út de fiere omkriten ha www.eastermar.nl faak besocht. De besiters sochten om ynformaasje op allerhande mêd: toerisme, bedriuwichheid, skûtsjenijs, it Easterbarren en it ‘trochklikken’ nei oare websiden barde ek wakkere faak. 

Neist it 'gewoane doarpsnijs' binne de Doarpsaginda en de Eastermerk populêr. De measte besikers komme fansels út Nederlân, mar der binne ek út Dútslân by, út Kanada en Saudi Arabië…

Yn trochsneed wurdt de hiemside tusken de 300 en 400 kear deis besjoen. Dat komt del op mear as 100.000 besikers yn ‘t jier! 

In bewiis dat ús doarpsside goed '‘yn 'e merk leit'. Om oan dat ferlet fan in brede ynformaasjefoarsjenning foldwaan bliuwe te kinnen, moat der lykwols hiel wat barre.

De redaksje ferset in soad wurk om nijtsjes – faak mei it byhearrende fotomateriaal –  te sammeljen, de advertinsjes en logo’s fan bedriuwen moatte up-to-date hâlden wurde, de technyk wurdt yn ‘e gaten hâlden, de hosting, software en gean sa mar troch. Fansels bringt it gehiel fan al dizze aktiviteiten ek kosten mei him mei.  Dus alle stipe fan jo as besiker is wolkom!

Hjirûnder de gegevens dy’t noadich binne foar in donaasje.

Bankrekkennûmer: NL 15 RABO 0145 1823 04  T.N.V  G. Zandstra - Tadema, û.f.f. Webside Eastermar)

 

Tige tank yn ’t foar,

wurkgroep www.eastermar.nl

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen