oekraine

De ynsammeling foar Moldavië/ Oekraïne is stoppe. Der is in soad guod brocht, sels safolle dat alles no net iens mei kin.
Op saterdei 11 novimber giet in 4de fracht rjochting Moldavie.
Tank foar jim ynbring, it komt goed te plak. Sa't it no liket gean we oar jier maart wer los.

Groetnis Bouwe, Tjitske W, Tjitske Z en Hetty

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: