Staatssecretaris Dijksma verlengt vrijstelling voor bovengronds mestrijden

Kringloopboeren blijven de komende twee jaar hun eigen koeienmest bovengronds uitrijden! Vandaag staat de regeling in de Staatscourant. Rundveehouders krijgen de vrijstelling als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kringloopboeren verenigd in de VBBM en de NFW verzetten zich al jaren tegen de verplichte ondergrondse mestaanwending. ‘Dat is slecht voor het bodemleven en draagt niet bij aan minder ammoniakuitstoot’, aldus de verenigingen. 

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door toenemende vraagtekens over de maatregelen omtrent ammoniakemissie, gehanteerde emissiefactoren en depositie. Er startte een onafhankelijk onderzoek naar twintig jaar ammoniakbeleid door wetenschapper Jaap Hanekamp en onderzoeksjournalist Marcel Crok. Critici van het eerste uur waren de kringloopboeren. Hun boerenverstand gaf de doorslag om zelf gericht aan mestkwaliteit en mineralenefficiëntie te werken. Het jaar 2015 kan voor hen niet meer stuk, de mest legaal aanwenden waar het hoort: bovengronds.

 Aanpakken bij de bron

De kringloopboeren pakken uitstoot van ammoniak bij de bron aan door een ander management toe te passen op hun bedrijven. Het natuurlijk kringloopsysteem. Twee verenigingen in ons land richten zich op kringlooplandbouw: de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) en de Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Door alert te zijn op alle mineralen in de kringloop en in te zetten op een eiwitarmer rantsoen sturen zij aan op dierlijke mest met aanzienlijk minder ammoniak. Bovendien staat bodemgezondheid centraal bij kringloopboeren. De wettelijk verplichte wijze van ondergronds mest aanbrengen past niet in een natuurlijk kringloopsysteem. Het verstoort het bodemleven of, zoals een kringloopboer treffend motiveert: ’Een koe graaft zijn mest ook niet in. Lucht, licht en micro-organismen zorgen voor het natuurlijke proces dat de mineralen uit de mest in de bodem brengt.’

Kringloopboeren hoeven dankzij hun goede mestkwaliteit veel minder kunstmest te gebruiken. Een win-win situatie voor het milieu en de kostprijs.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Postadres: Kantoor NFW, Postbus 24, 9250 AA  Burgum
Bezoekadres: Florynwei 3, 9251 MP  Burgum
Telefoon: 0511-548596
Email: info@noardlikefryskewalden.nl

agrarisch natuurbeheer

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: